Regulamin korzystania z serwisu portal.faktura.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PORTAL.FAKTURA.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: portal.faktura.pl
 2. Serwis internetowy pt. „portal.faktura.pl” prowadzony jest przez spółkę pod firmą Faktura.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347929, NIP 5851451426, REGON 220910967, o kapitale zakładowym w wysokości 566 400 PLN.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

§ 2. DEFINICJE

 1. Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery oznaczają:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.);
 3. Serwis – Serwis internetowy pt. „portal.faktura.pl”, prowadzony przez Wydawcę pod adresem: https://portal.faktura.pl/;
 4. Wydawca – spółka pod firmą Faktura.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie przy ulicy A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347929, NIP 5851451426, REGON 220910967, o kapitale zakładowym
  w wysokości 566 400 PLN;
 5. Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Serwis;

§ 3. ZAKRES I FUNKCJONALNOŚĆ

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. W Serwisie zamieszczane są treści w postaci artykułów, felietonów, porównań, rankingów, dotyczące kwestii biznesowych, w tym prawnych i podatkowych, które mogą być przydatne dla Użytkowników przy prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Treści zamieszczane w obrębie Serwisu nie stanowią porady prawnej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania użytkowników podjęte na podstawie treści znajdujących się na Portalu.
 4. Wydawca nie jest zobowiązany do aktualizowania zamieszczanych treści.
 5. Treści zamieszczane w Serwisie mogą stanowić tzw. artykuły sponsorowane.
 6. Artykuły sponsorowane opatrzone są adnotacją: „Artykuł sponsorowany”
 7. Warunki i zasady zamawiania i publikowania artykułów sponsorowanych określa: „Współpraca reklamowa i publikacja artykułów sponsorowanych”
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów sponsorowanych.
 9. Serwis może umożliwiać Użytkownikowi korzystanie z Usług Dodatkowych, w tym także świadczonych przez podmioty zewnętrzne.
 10. Szczegółowe zasady świadczenia Usług Dodatkowych oraz ich cenniki określają regulaminy zewnętrzne podmiotów trzecich.  
 11. Przed skorzystaniem z Usług Dodatkowych, Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować postanowienia tych regulaminów, a także w celu prawidłowej realizacji tych usług, wyrazić odpowiednie zgody w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych inny podmiotom przez Spółkę, w przypadku, gdy Usługa Dodatkowa świadczona jest przez podmiot trzeci.

§ 4. WARUNKI I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z serwisu, za pośrednictwem strony internetowej, niezbędne jest spełnianie przez Użytkownika, następujących wymagań technicznych:
  1) dostęp do sieci Internet;
  2) korzystanie z jednej z rekomendowanych przeglądarek internetowych tj. Firefox 24, Internet Explorer 8, Chrome 25, Opera 12, Safari 5 lub ich nowszych wersji;
  3) systemy informatyczne Użytkownika powinny mieć włączoną obsługę plików Cookies i włączony JavaScript.
 2. Do przeglądania lub drukowania dokumentów generowanych w Serwisie konieczne jest posiadanie programu do przeglądania i drukowania plików PDF.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w dostępie do Serwisu wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.
 4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu, Wydawca ma prawo do zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług oraz działania Serwisu, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 5. Niezależnie od powyższego Wydawca ma prawo zaprzestać świadczenia usług
  w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
 6. Wydawca oświadcza, że informacje składające się na zasoby systemu są zbierane
  i redagowane z należytą starannością.
 7. Wydawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających dostęp do Serwisu lub utrudniających dostęp do usług.
 8. Za dostęp do Serwisu Wydawca nie pobiera żadnych opłat.

§ 5. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Serwisie przysługują Wydawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Wydawcę.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie wyłącznie na warunkach określonych Regulaminem i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
 3. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany w Serwisie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Wydawcy.
 4. Prawa autorskie związane z Serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, Poz. 83 ze zm.).

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Wydawca, tj. Faktura.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 17, 02 – 972 Warszawa, wpisana do w do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347929, NIP 5851451426, REGON 220910967, o kapitale zakładowym w wysokości 566 400 PLN.
 2. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z zasadami „Polityki Prywatności”.
Oceń wpis
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?